Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật

Để tránh nghi ngờ, Chính sách Bảo mật này là một phần của Điều khoản và Điều kiện. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột, mâu thuẫn hoặc xung đột nào giữa Chính sách Bảo mật này và các Điều khoản và Điều kiện, Chính sách Bảo mật sẽ được ưu tiên áp dụng. Tất cả các điều khoản được xác định có trong Điều khoản và Điều kiện sẽ được áp dụng cho Chính sách Bảo mật này trừ khi có quy định cụ thể khác.

Dữ liệu Cá nhân của Quý khách

Trong Chính sách Bảo mật này, “dữ liệu cá nhân” đề cập đến bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp về Quý khách mà chúng tôi có hoặc có khả năng có quyền truy cập bao gồm bất kỳ dữ liệu cá nhân nhạy cảm nào và bày tỏ quan điểm về Quý khách. Ví dụ về dữ liệu cá nhân mà Quý khách có thể cung cấp cho chúng tôi bao gồm (tùy thuộc vào bản chất tương tác của Quý khách với chúng tôi):

 • Tên của Quý khách, số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và bất kỳ thông tin cá nhân liên quan.
 • Thông tin về việc Quý khách sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cookie, địa chỉ IP, chi tiết tài khoản đăng ký và chi tiết thành viên, nhưng chỉ trong phạm vi mà chúng tôi có thể nhận dạng Quý khách từ thông tin đó;
 • Lịch sử việc làm, trình độ học vấn và mức thu nhập của Quý khách;
 • Thông tin liên quan đến thanh toán của Quý khách, chẳng hạn như tài khoản ngân hàng hoặc thông tin thẻ tín dụng, và lịch sử tín dụng của Quý khách;
 • Thông tin về việc Quý khách sử dụng và tương tác với trang web và / hoặc dịch vụ của chúng tôi bao gồm thông tin máy tính và kết nối, khả năng của thiết bị, băng thông, số liệu thống kê về lượt xem trang và lưu lượng truy cập đến và đi từ trang web của chúng tôi;
 • Thông tin về tài sản của Quý khách bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ, mô tả, bảng giá, ảnh / hình ảnh và tọa độ GPS của tài sản của Quý khách.

Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu cá nhân nhạy cảm (nếu có) như niềm tin tôn giáo của Quý khách, hành vi phạm tội, v.v. (sau đây dữ liệu cá nhân và dữ liệu cá nhân nhạy cảm sẽ được gọi chung là “Dữ liệu cá nhân”).

Thu thập dữ liệu cá nhân

Nói chung, chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân của Quý khách theo những cách sau:

 • Khi Quý khách gửi các biểu mẫu (trực tuyến hoặc theo cách khác) liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi;
 • Khi Quý khách truy cập và dịch vụ của chúng tôi trên trang web;
 • Khi Quý khách tương tác với các nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi;
 • Khi Quý khách sử dụng một số dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như dịch vụ đăng ký của chúng tôi;
 • Khi Quý khách yêu cầu chúng tôi liên hệ với Quý khách;
 • Khi Quý khách được các đại diện tiếp thị và đại lý của chúng tôi liên hệ và phản hồi;
 • Khi Quý khách phản hồi yêu cầu của chúng tôi về Dữ liệu Cá nhân bổ sung;
 • Khi Quý khách yêu cầu được đưa vào email hoặc danh sách gửi thư khác;
 • Khi Quý khách phản hồi các chương trình khuyến mãi và các sáng kiến khác của chúng tôi;
 • Khi chúng tôi nhận được tài liệu tham khảo từ các đối tác kinh doanh và bên thứ ba, ví dụ, nơi Quý khách đã được họ giới thiệu;
 • Khi Quý khách gửi Dữ liệu Cá nhân của Quý khách cho chúng tôi vì bất kỳ lý do nào khác.

Khi Quý khách duyệt trang web của chúng tôi, Quý khách thường làm như vậy ẩn danh nhưng vui lòng xem phần bên dưới về cookie.

Quý khách phải đảm bảo rằng tất cả Dữ liệu Cá nhân được gửi cho chúng tôi là đầy đủ, chính xác, đúng sự thật và chính xác. Nếu Quý khách không làm như vậy có thể dẫn đến việc chúng tôi không thể cung cấp cho Quý khách các sản phẩm và dịch vụ mà Quý khách đã yêu cầu.

Mục đích

Nói chung, chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Quý khách cho các mục đích sau:

 • trả lời các truy vấn và yêu cầu của Quý khách và phản hồi các khiếu nại;
 • quản lý cơ sở hạ tầng và hoạt động kinh doanh của chúng tôi và tuân thủ các chính sách và thủ tục nội bộ;
 • tạo thuận lợi cho các giao dịch tài sản kinh doanh (có thể mở rộng đến bất kỳ hoạt động sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản nào);
 • khớp với mọi Dữ liệu Cá nhân được lưu giữ liên quan đến Quý khách cho bất kỳ mục đích nào được liệt kê ở đây;
 • xác minh danh tính của Quý khách;
 • ngăn ngừa, phát hiện và điều tra tội phạm, bao gồm gian lận và rửa tiền, đồng thời phân tích và quản lý các rủi ro thương mại khác;
 • bảo vệ và thực thi các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng và hợp pháp của chúng tôi;
 • tiến hành đánh giá, xem xét và phân tích các quy trình nội bộ của chúng tôi, lập kế hoạch hành động và quản lý rủi ro thương mại;
 • tuân thủ mọi quy tắc, luật và quy định hiện hành, quy tắc thực hành hoặc hướng dẫn hoặc để hỗ trợ việc thực thi pháp luật và điều tra của các cơ quan có liên quan; và / hoặc
 • bất kỳ mục đích nào khác liên quan đến bất kỳ mục đích nào ở trên.

Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Quý khách cho các mục đích sau, tùy thuộc vào bản chất của mối quan hệ giữa chúng tôi với Quý khách:

Nếu Quý khách có đăng ký hoặc tài khoản thành viên với chúng tôi:

 • để xử lý đơn đăng ký Dịch vụ Đăng ký Trực tuyến và / hoặc Dịch vụ Đăng ký In của Quý khách;
 • để duy trì tài khoản của Quý khách với chúng tôi;
 • để xác minh và xử lý thông tin cá nhân và các khoản thanh toán của Quý khách liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ Đăng ký Trực tuyến và / hoặc Dịch vụ Đăng ký In cho Quý khách;
 • cung cấp cho Quý khách hàng hóa và dịch vụ mà Quý khách đã đăng ký, bao gồm cả việc cung cấp và giao báo và tạp chí theo yêu cầu;
 • liên lạc với Quý khách để thông báo cho Quý khách về những thay đổi và phát triển đối với các chính sách, điều khoản và điều kiện của chúng tôi và thông tin quản trị khác, bao gồm cả mục đích phục vụ Quý khách liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho Quý khách;
 • giải quyết các khiếu nại và xử lý các yêu cầu và thắc mắc;
 • thực hiện nghiên cứu thị trường để thống kê, lập hồ sơ và phân tích thống kê nhằm cải thiện các dịch vụ được cung cấp cho Quý khách; và
 • việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của Quý khách liên quan đến bất kỳ mục đích nào đã nêu ở trên.

Nếu Quý khách tải xuống hoặc sử dụng bất kỳ Ứng dụng nào của chúng tôi:

 • trong đó Ứng dụng bao gồm Dịch vụ đăng ký ứng dụng, để xử lý đơn đăng ký của Quý khách cho các dịch vụ này;
 • để duy trì tài khoản của Quý khách với chúng tôi và để đảm bảo quyền truy cập của Quý khách vào Ứng dụng nằm trong phạm vi đăng ký của Quý khách;
 • để xác minh và xử lý thông tin cá nhân và các khoản thanh toán của Quý khách liên quan đến việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ được kết nối với Ứng dụng;
 • cung cấp cho Quý khách các hàng hóa và dịch vụ mà Quý khách đã đăng ký và chuyển các bài báo có thể liên quan đến Quý khách cho Quý khách;
 • liên lạc với Quý khách để thông báo cho Quý khách về những thay đổi và phát triển đối với các chính sách, điều khoản và điều kiện của chúng tôi và thông tin quản trị khác, bao gồm cả mục đích phục vụ Quý khách liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho Quý khách;
 • giải quyết các khiếu nại và xử lý các yêu cầu và thắc mắc;
 • thực hiện nghiên cứu thị trường để thống kê, lập hồ sơ và phân tích thống kê nhằm cải thiện các dịch vụ được cung cấp cho Quý khách; và
 • việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của Quý khách liên quan đến bất kỳ mục đích nào đã nêu ở trên.

Nếu Quý khách gửi danh sách / quảng cáo cho chúng tôi hoặc bất kỳ cổng quảng cáo trực tuyến nào khác của chúng tôi:

 • để xác minh và xử lý thông tin cá nhân của Quý khách và các khoản thanh toán được thực hiện cho việc đăng các danh sách / quảng cáo;
 • liên lạc với Quý khách để thông báo cho Quý khách về những thay đổi và phát triển đối với chính sách, điều khoản và điều kiện của chúng tôi và thông tin quản trị khác, bao gồm cả cho mục đích phục vụ Quý khách liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho Quý khách;
 • thực hiện nghiên cứu thị trường để thống kê, lập hồ sơ và phân tích thống kê nhằm cải thiện các dịch vụ được cung cấp cho Quý khách.

Nếu Quý khách đã cung cấp (các) số điện thoại của mình và cho biết rằng Quý khách đồng ý nhận thông tin tiếp thị hoặc khuyến mại qua (các) số điện thoại của mình, thì đôi khi, chúng tôi có thể liên hệ với Quý khách bằng (các) số điện thoại đó (bao gồm thông qua cuộc gọi thoại, sms, fax hoặc các phương tiện khác) với thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (bao gồm giảm giá và ưu đãi đặc biệt).

Sử dụng cookie

Khi Quý khách tương tác với chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập hoặc phân tích thông tin ẩn danh mà từ đó không thể xác định được các cá nhân (“Thông tin tổng hợp”), chẳng hạn như số lượng người dùng và tần suất sử dụng của họ, số lượt xem trang (hoặc số lần hiển thị trang ) xảy ra trên trang web và các điểm vào và ra thông thường vào trang web.

Chúng tôi sử dụng “cookie”, nơi một tệp dữ liệu nhỏ được gửi đến trình duyệt của Quý khách để lưu trữ và theo dõi Thông tin Tổng hợp về Quý khách khi Quý khách truy cập các trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng một công ty độc lập (“Công ty Nghiên cứu Thị trường Bên Thứ ba”) để đo lường và phân tích việc sử dụng Internet trên các trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các dịch vụ của Công ty Nghiên cứu Thị trường Bên thứ ba để thu thập thông tin cốt lõi sau đây về việc sử dụng các trang web của chúng tôi, bao gồm:

 • Số lần xem trang (hoặc số lần hiển thị trang) xảy ra trên các trang web của chúng tôi;
 • Số lượng khách truy cập vào các trang web của chúng tôi;
 • Những khách truy cập duy nhất này (trung bình) dành bao lâu trên các trang web của chúng tôi khi họ truy cập; và
 • Các điểm vào và ra thông thường vào các trang web của chúng tôi.

Thông tin này được Công ty Nghiên cứu Thị trường Bên Thứ ba tổng hợp và cung cấp cho chúng tôi để hỗ trợ phân tích việc sử dụng các trang web của chúng tôi. Các tổ chức truyền thông và các công ty nghiên cứu cũng có thể truy cập dữ liệu này với mục đích thực hiện so sánh ngành với các cổng Internet khác.

Các trang trên các trang web của chúng tôi có thể được mã hóa bằng phần mềm cho phép Công ty Nghiên cứu Thị trường Bên Thứ ba theo dõi khách truy cập vào các trang web của chúng tôi.

Nếu Quý khách muốn tắt cookie được liên kết với các công nghệ này, Quý khách có thể làm như vậy bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt của mình. Tuy nhiên, Quý khách có thể không vào được (các) phần nhất định của trang web của chúng tôi.

Biện pháp bảo vệ

Internet thực sự không phải là nơi an toàn. Chúng tôi không thể chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ truy cập trái phép hoặc làm mất Dữ liệu Cá nhân của Quý khách, hãy lưu theo Chính sách Bảo mật này.

Chúng tôi đã áp dụng các thủ tục, quy tắc và biện pháp kỹ thuật bảo mật khác nhau để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Quý khách khỏi mọi mất mát, lạm dụng, sửa đổi, truy cập trái phép hoặc tình cờ hoặc tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Tất cả kỹ thuật viên & bộ máy xử lý dữ liệu của chúng tôi có quyền truy cập và liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân, có nghĩa vụ tôn trọng tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân của Quý khách.

Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo rằng việc mất mát, sử dụng sai hoặc thay đổi dữ liệu sẽ không xảy ra, nhưng chúng tôi thực hiện những nỗ lực hợp lý để ngăn chặn những trường hợp đáng tiếc như vậy. Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập từ Quý khách sẽ được lưu trữ và sao lưu an toàn ở một vị trí hạn chế và được kiểm soát.

Chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân của Quý khách

Nếu Quý khách muốn rút lại sự đồng ý sử dụng Dữ liệu Cá nhân của mình hoặc có quyền truy cập hoặc chỉnh sửa hồ sơ Dữ liệu Cá nhân của Quý khách, hoặc nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của Quý khách, vui lòng đăng nhập vào tài khoản liên quan qua đó Dữ liệu Cá nhân được cung cấp, nếu có, không thành công, vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân có liên quan.